ANASAYFA
MEN�
TAR�H�EM�Z
BASINDAN
B�ZE ULA�IM
�LET���M
RES�MLER
P�F NOKTALARI
 
 
 
 
S�SDA�I FM
  EKONOM� HABERLER�
  D�V�Z KURLARI
  �STANBUL'DA HAVA DURUMU

       

 
 
Yemek yapmayla ilgili pratik bilgiler
Sezaryen - Normal Do�um Farklar�- Sezaryen Mi Normal Do�um Mu?
 • Yeme�inizin tuzunu fazla ka��r�nca tencereye birka� par�a �i� patates at�n. Fazla tuzu �ekecektir.

   
 • Patates pi�irirken, pi�irme suyuna bir ka��k sirke koyun. Hem rengi sapsar� kal�r, hem daha lezzetli olur.

   
 • Domatesin kabu�unu kolay soymak i�in, kaynar suya dald�r�p, b��a��n tersini domatesin y�z�nde a��r a��r gezdirin.

   
 • So�an soyarken g�zlerinizin ya�armamas� i�in so�an� i�i su dolu bir tas�n i�inde soyun.

   
 • Mayonez haz�rlarken e�er sos kesilirse, bir yumurta sar�s�n� 2-3 damla sirke ile ��rp�n ve yeterli miktarda zeytinya�� ile koyula�t�r�n. Bu kar���m� kesilen sosa ��rparak yedirin.

   
 • Kuru bakliyatlar� bir gece �nceden �l�k suya koyun ve ha�larken i�ine biraz karbonat ilave edin.

   
 • Tuz bazen s�t� keser. Bu nedenle, be�amele ve di�er s�tl� soslara, k�vam� bulduktan sonra tuz koyunuz.

   
 • Pilav�n�z� tekrar �s�t�rken, bir kab�n i�inde ate�e su koyup kaynay�nca tencerenizi i�ine oturtursan�z pilav�n�z taneli kal�r ve tazeli�ini muhafaza eder.

   
 • �atlam�� bir yumurtay� ha�lamak i�in, �atlak yerine bir dilim limon s�r�n�z, yumurtay� bir ka����n i�ine koyarak s�cak suya ( kaynar de�il ) bat�r�n�z. Su kaynamaya ba�lad�ktan 10 dakika sonra olacakt�r.

   
 • Ha�lad���n�z �spana��n suyuyla mayonezinizi kolayl�kla boyayabilirsiniz, de�i�ik bir garnit�r olur.

   
 • Sosisleri �atlamadan k�zartmak i�in daha evvel bir ka� yerinden bir i�ne ile deliniz.

   
 • Salatan�z�n lezzetli olmas�n� isterseniz, evvela sirkeyi veya limonu tuzla kar��t�r�p d�kmeli sonra zeytinya��n� ilave etmelisiniz.

   
 • Gravyer veya ka�ar peynirinizin f�r�nda lif lif uzamas�n� sa�lamak i�in, b�y�k delikli rende kullan�n�z.

   
 • Et suyu pi�erken ate�in durumu �ok �nemlidir. Suyunu alaca��n�z eti �nce �ok kuvvetli ate�te iki ta��m kaynat�p k�p���n� almal�, sonra hafif ate�te kaynamaya b�rak�n. Bu s�re i�inde etin tad�n�n ve lezzetinin tencerenin i�inde kal�p sinmesi i�in, m�mk�nse kapa��n kenar�n� hamurla s�vamal�d�r.

   
 • Ayva re�eli yaparken e�er ayvan�n yumu�ak ve suyunun pelte gibi olmas�n� isterseniz, kaynayan �eker, suyunu iyice �ekmeden ayvalar i�ine at�lmal�d�r. Yahut ayvalar� evvelce pi�irip yumu�ad�ktan sonra �ekerini katmal�, hafif ate�te iki saat pi�irmelidir. O zaman rengi g�zel olacakt�r.

   
 • Benmari usul� bir yemek pi�irirken en �nemlisi bu i�e uygun bir tencere kullanman�z. Aksi halde pi�im �ok uzun s�rer. Derin tencerelerden ka��nmal�s�n�z. Su dolu kab�n dibine k���k bir tabak koymay� deneyin. B�ylece hararetli bir pi�ime engel olabilirsiniz.

   
 • Bezelyeleri ay�klad�ktan sonra imkan�n�z varsa hemen pi�irin. ��nk� araya ba�ka bir i� girer de pi�iremezseniz, bezelyeler kuruyup sertle�ebilir. Bu bezelyeleri bir g�n kadar so�uk su i�inde bekletirseniz, yeniden dirildiklerini g�r�rs�n�z.

   
 • Haz�rlanacak etleri pi�irmeden bir saat �nce buzdolab�ndan ��kar�n. B�ylece daha yumu�ak ve leziz olacaklard�r.

   
 • Tavada pi�irece�iniz ci�erin yumu�ak olmas� i�in, k�zartma ununa bir tatl� ka���� kadar karbonat ilave edebilirsiniz.

   
 • �orban�n tuzunu fazla koyduysan�z hemen i�ine irice dilimlenmi� bir ka� patates at�n. Bir miktar pi�irdikten sonra patatesleri ��kar�n. Fazla tuzun gitti�ini farkedeceksiniz. Bu y�ntem her sulu yemek i�in ge�erlidir.

   
 • K�zartma yaparken tavadaki ya��n �atlay�p patlamas� hakl� olarak �rk�t�r. Ama i�ine bir tutam kadar tuz atarsan�z, ya��n patlamas�n� �nlemi� olursunuz.

   
 • Dolman�za yeni bir tat katmak i�in, i�ine k�zarm�� ya da ufalanm�� kestane katmay� deneyebilirsiniz.

   
 • Enginar� al�minyum tencerelerde pi�irmeyin. Enginar, al�minyumu karart�r.

   
 • Fasulyeyi �nce ha�lay�p, daha sonra k�l��klar�n� almakta fayda vard�r. B�ylece vitaminleri de gitmemi� olcakt�r.

   
 • Bazen f�r�nda pi�irdikleriniz kurur, kavrulur, sertle�ir. Bunu �nlemek i�in, f�r�n�n i�ine, bir bardak kadar su koyun. G�receksiniz, pi�irdikleriniz �abucak kavrulup kurumayacakt�r.

   
 • A�t���n�z hamurun hafif olmas� i�in bir miktar maden suyu katabilirsiniz.

   
 • Izgarada et pi�irirken, etin bir y�z� biraz sarar�p da su sal�verdi�i zaman fazla bekletmeden �evirin. �kinci y�z� bildi�iniz gibi pi�irin, sonra yine �evirin. Yani bir y�z� iki, �teki y�z� bir kez pi�irin. Etiniz daha yumu�ak olacakt�r.

   
 • Bal���n ��t�r ��t�r k�zarmas� i�in, �nce biraz s�t�n i�ine bat�r�n. Sonra unlay�n tavaya at�n.

   
 • Evde yap�lan marmelatlar�n i�ine birka� tane �ekirdeksiz kuru �z�m at�l�rsa, daha canl� bir renk kazan�r.

   
 • Pancar� ha�larken i�ine saplar�n� da koyarsan�z, rengi daha k�rm�z� olur. Hatta bir ka���� da sirke d�k�n.

   
 • Pi�irece�iniz pilav�n tane tane ve beyaz olmas� i�in tencereye incecik bir dilim limon koyun.

   
 • Pizzan�z�n daha yumu�ak olmas� i�in hamura sade unun yan� s�ra, patates ni�astas� da katmay� deneyin.

   
 • Pudingin ununu az koydu�unuz i�in yumu�ak olduysa en iyisi yeniden un katmak yerine bir ka��kla krema haline gelene kadar iyice haz�rlamakt�r.

   
 • Re�el yaparken kaynarken kar��t�rmak gerekirse, muhakkak tahta ka��kla kar��t�r�lmal�d�r.

  Kaynak: bigglook.com
 • Yemek kaplar�n�n temizli�iyle ilgili pratik bilgiler
  Yemek Kaplar�n�n Temizli�iyle �lgili Pratik Bilgiler - Bula��kla �lgili P�f Noktalar�
 • �aydanl���n�z�n i�inde biriken kire� tortusunu temizlemek i�in, 15 dakika kadar i�inde sirke kaynat�n.

   
 • S�rahinizin dibi kir tutmu� ise, i�ine bir avu� tuz ile sirke koyup �alkalay�n�z, tertemiz olacakt�r.

   
 • Bak�r kaplar�n�z� parlatmak i�in bir bezi sirke ile hafif�e �slat�p, bak�r� ovun.

   
 • Ya�l� �i�eleri temizlemek i�in �nce y�kamak gerekir. Sonra durulanan �i�enin i�ine sodal� su koyarak sallamaya ba�lan�r. Be� dakika kadar sallanan �i�e �alkalan�p bu sefer i�ine kahve telvesi ilave edilir. Bir s�rede bu �ekilde sallanan �i�e k�sa zaman sonra ya�lardan tamamen temizlenmi� duruma gelecektir.

   
 • Evde ortaya ��kan kar�ncalar� yok etmek i�in kahve telvesi kullanman�z iyi sonu� verecektir.

   
 • Bula��k suyunuza bir ka��k sirke katmakla bula��klar�n�z�n daha kolay ve g�zel y�kand���n� g�receksiniz.

   
 • Paslanmaz �elikten tencereler zamanla parlakligini kaybedebilir. Biraz sirkeyi atese koyup isitin. Sonra yumusak bir bezi bu ilik sirkeye batirarak iyice ovun. Ama sonra da iyice durulayin. Bir fanila par�asiyla parlatirsaniz, �elik tencereniz piril piril olur.

   
 • Kristallerin isil isil parlamasi i�in, yikadiktan sonra durulama sirasinda sirkeli suya batirin. G�receksiniz bardaklariniz, kadehleriniz piril piril olacaktir.

   
 • Sebzelerinizi tuzlu suda yikamayi aliskanlik haline getirin. Tuzlu su, sebzeleri daha etkili ve �abuk temizler.

   
 • Parlakligini yitirmis bir s�rahiye eski halini kazandirmak i�in yarisina kadar yirtilmis gazete kagidi doldurun, ��te birine de sicak su doldurup s�k� s�k� sallay�n.

   
 • Teflon tavalar, tencereler �ok kullanilmaktan �t�r� zamanla sararir. Bunu �nlemek i�in zaman zaman, i�ine su biraz da �amasir suyu koyduktan sonra atesin �st�nde kaynatin. Indirince de �nce sicak, sonra da soguk suyla iyice durulayin. Teflonunuzun sari rengi kaybolacaktir.

   
 • Pisirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir

  Kaynak: bigglook.com
 • Yemek kokular�na kar��
  Yemek Kokular�na Kar�� Yap�labilecekler
 • So�an kokusunu ellerinizden ��karmak i�in, evvelden ha�lad���n�z patatesi mutfaktaki i�iniz bitince elinize s�rerek be� dakika kadar ovabilirsiniz.

   
 • Kaz, �rdek ve av hayvanlar�n�n eti a��r kokulu olanlar�n, bu kokular�n� gidermek i�in unla ovalamak ve yar�m saat kadar unun i�inde b�rakmak laz�md�r. Av etinin hangisi olursa olsun f�r�nda pi�irmeden �nce evvela ha�lamal�, sonra so�an suyu, tuz, biber, arzu edilen baharat� kar��t�r�p, ha�lanm�� etin etraf�na s�rmeli, en son olarak da yumurta sar�s�n� yo�urtla kar��t�r�p eti bu kar���ma bulay�p, ya�lanm�� tepsiye koyup f�r�na s�rmelidir.

   
 • Uzunca bir s�re kullan�lmayan eski �aydanl�klar, zamanla pek de ho� olmayan bir koku edinirler. Bunu �nlemek i�in en kolay�, i�ine bir par�a kesme �eker koymakt�r.

   
 • Karnabahar�n ha�lama suyuna bir miktar s�t katarsan�z kar gibi beyaz oldu�unu, hem de k�t� kokmad���n� farkedeceksiniz.

   
 • Kereviz pi�irirken kokusunu almak i�in i�ine biraz lahana tur�usu koyun. Tur�u, kerevizin kokusunu alacakt�r.

   
 • Lahanan�n pi�erken pek de ho� olmayan bir kokusu vard�r. Bunu �nlemek i�in, lahanay� pi�irece�iniz tencerenin i�ine, biraz ekmek i�i koymak yeterlidir. Yeme�e kar��mamas� i�in, ekmek i�lerini k���k, temiz bir torba i�inde koyman�z, sonra al�p atman�z da size b�y�k kolayl�k sa�layacakt�r.

   
 • Ellerdeki sar�msak kokusunu ��karmak i�in avucunuza biraz tuz al�p, hafif�e nemlendirdikten sonra iyice ovalay�n. Sabunla da iyice y�karsan�z sar�msak kokusunun ��km�� oldu�unu g�receksiniz. Hatta so�an ve bal�k kokusunun da.

   
 • So�an soymaya ba�lamadan �nce parmaklar�n�z� sirkeye bat�r�rsan�z, so�an kokusunun elinize bula�mad���n� g�receksiniz.

   
 • Bal�k kokusunu tabaklardan, �atallardan, b��aklardan ��karmak hi� kolay olmaz.Bal�k kokusunu ��karmak i�in y�kama suyunun i�ine bolca kahve telvesi at�n. Telve bal�k kokusunu emecektir. Sonra bildi�iniz gibi bolca suyla durulay�n.

  Kaynak: bigglook.com
 • Yemekle ilgili faydal� bilgiler
  Elma sirkesinin faydalar�
  F�r�ndaki ya� lekeleri i�in
  Elma Sirkesinin Faydalar�       Yakla��k 2 litre suyun i�ine 1 kahve fincan� 'elma sirkesi' ilave edin ve bir bez yard�m�yla f�r�ndaki ya� lekelerini ovun. G�receksiniz hem lekeleri yok edecek hem de yeniden lekelerin olu�mas�n� �nleyecektir.

  T�kal� du�lar�n�z i�in
        T�kal� du�lar�n�z� elma sirkesi ve bir miktar su ilave edilmi� bir kapta bekletebilirsiniz.

  Yabanc� otlar i�in
        Bah�enizdeki parke ta�lar�n�n �evresinde otlar�n olu�mas�n� istemiyorsan�z parkenin �evresine 'elma sirkesi' d�k�n�z.

  P�r�l p�r�l bardaklar
        Daha parlak bardaklar i�in 3 litre durulama suyuna yar�m fincan 'elma sirkesi' ilave edin. Daha parlak g�r�necektir. Ayn� i�lemi camlar�n�za da uygulayabilirsiniz. Camlar�n�z daha p�r�l olacakt�r.

  Lekelere ��z�m
  Lekelere kar�� pratik ��z�mler Kahve lekesi
        Beyaz sabunu �l�k suda k�p�rt�n. Lekeli b�lgeyi bu suyla y�kay�p durulay�n.

  �ikolata lekesi
        Lekeyi sabunlu so�uk suyla y�kay�n ve gliserinli su ile silin.

  Ter lekesi
        Koltuk altlar�nda olu�an lekeyi beyaz �araba bat�r�lm�� bezle silin.

  Meyve lekesi
        3 �ay ka���� karbonat� 1 fincan so�uk suda eriyinceye kadar kar��t�r�n ve lekeli b�lgeye s�r�n.

  Bira lekesi
        Sabunlu suya biraz amonyak ekleyip lekelerin �zerine s�r�n.

  Do�ru bildi�imiz yanl��lar
  Yemekle �lgili Do�ru Bilinen Yanl��lar G�nde 15 gr �ikolata yiyin.
        �ikolatan�n akne ve sivilcelere yol a�t��� bilinir. Aksine, bu durum hormonal dengesizlikten kaynaklan�r. �ikolata, i�eri�indeki maddeler nedeniyle cilde iyi geliyor. Doktorlar g�nde 15 gr �ikolatan�n yararl� olabilece�ini belirtiyorlar.

  Tereya�� bilinenin aksine zararl� de�il �l��l� t�ketildi�i takdirde yararl�d�r.
        Yap�lan ara�t�rmalara g�re tereya��ndaki ya� asitleri kansere kar�� etkili. Uzmanlar g�nde 10 gram tereya��n�n �i� olarak yenilmesini �neriyorlar.

  Makarna �i�manlat�r M�? Makarna �i�manlat�r.
        50 gr makarna 162 kalori i�eriyor. Makarna pi�erken su �ekip �i�iyor. B�ylece daha �abuk doyuruyor.


  Di�er faydal� bilgiler
  Pasta keserken
        Ekmek ve pasta kesmeden �nce b��a�� kaynar suda tutun, b�ylece ufalamadan kesebilirsiniz.

  Tavuk pi�irirken
        Tavu�u pi�irmeden �nce 1 tatl� ka���� toz�ekerle ovun ve bir s�re beklettikten sonra pi�irin.

  Bayat ekmekler i�in
        Bayat ekmekler i�in; ekme�i ince ince dilimleyip �zerine s�t� gezdirin ve k�zg�n ya�da k�zart�n. Servis taba��na ekmek dilimlerini al�p �zerine dilimlenmi� domates ve rendelenmi� peynir serpi�tirip s�cak olarak servis yap�n.

  Tereya��n� k�zart�rken
        Tereya��n� k�zart�rken; i�ine bir damla zeytinya�� eklerseniz tereya��n�n yanmas�n� �nlemi� olursunuz.

  �i�e temizli�i
        Zeytinya�� bitince �i�enin dibinde kal�n bir ya� tabakas� olu�ur. Bunu temizlemek ve �i�enin i�ini ya�dan ar�nd�rmak san�ld��� kadar zor de�il. 3 �orba ka���� iri tuz ve yar�m su barda�� sirkeyi kar��t�r�n. �i�enin i�ine d�k�p 24 saat bekletin. �i�eyi ters �evirip sallayarak i�indeki art�klar�n d�k�lmesini sa�lay�n. �i�eyi deterjanl� s�cak suyla y�kay�p durulay�n. �i�enizin p�r�l p�r�l oldu�unu g�receksiniz.

  Biftek, pirzola gibi etlere farkl� bir tat katmak i�in
        Pi�irmeden �nce 1 kahve fincan� s�t, 1 kahve fincan� so�an suyu ve 1 kahve fincan� zeytinya�� kar���m�nda marine edin. �zerini aliminyum folyo ile kapat�p 3-4 saat buzdolab�nda bekletin.

  Etin yumu�ak olmas�n� istiyorsan�z
  Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler       Etin yumu�ac�k olmas�n� istiyorsan�z, eti pi�irmeden �nce limon suyuna bulay�p bekletin. Birka� damla limon suyu ile et daha yumu�ak ve lezzetli olur. Daha �abuk pi�er. Bir di�er yol ise eti yo�urtla marine etmek.

  Kalamar�n lezzetini artt�rmak i�in ve...
        Kalamar�n lezzetini artt�rmak ve yumu�ac�k olmas�n� sa�lamak i�in k�zartmadan �nce s�te bat�r�n.Kalamar� biraz �ekerle ovarsan�z daha da lezzetli olur.

  Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler Evde yo�urt yaparken
        Evde yo�urt yaparken s�t� kaynatt�ktan sonra tahta bir ka��kla 5-10 dakika s�rekli kar��t�rarak pi�irin. Ka���� a�a��dan yukar� do�ru hareket ettirerek kar��t�r�rsan�z yo�urt daha lezzetli olur.

  Hemoroid
        A�r�l� hemoroid sorununa �ayla ��z�m bulabilirsiniz. Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler �ay� demleyip k���k bir kaseye d�k�n ve so�umaya b�rak�n. Bir t�lbenti �ayda �slat�p s�k�n ve a�r�l� b�lgeye yerle�tirip 3 dakika bekletin. �ay ayr�ca yanma ve ka��nt�ya kar�� da olduk�a etkili bir ila�.

  Ses k�s�kl���
        So�uk ve kirli hava, bo�az a�r�lar� ve ses k�s�kl��� gibi sorunlara yol a��yor. Sesiniz k�s�ld�ysa hemen ila�lara ba�vurmay�n. Kahvalt�da 1 bardak taze havu� suyu i�in. Bunu al��kanl�k haline getirip birka� g�n tekrarlay�n. Sesiniz k�sa s�rede d�zelecektir.

  Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler Limon lekesine amonyakl� su
        Mutfak tezg�h�n�z mermer ise; kola, sirke, kesilmi� limon, portakal ya da so�an gibi asit i�eren her �eyi tezg�htan uzak tutmal�s�n�z. �nat�� lekeler varsa amonyakl� suyla silip durulay�n.

  Yeme�in Lezzeti ��in
  Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler       So�an� do�ray�p ya�da kavururken �ay ka���� toz �eker ilave edin. Yemek pi�tikten sonra lezzetini siz de fark edeceksiniz.

  Donmu� �ikolata ve tereya��
  Yemekle �lgili Faydal� Bilgiler       Tereya��n� yumu�atmak i�in mikrodalga f�r�n�n defrost ayar�nda 1 dakika bekletin. Tereya��n�n hemen ekmek �zerine s�r�lebilecek k�vama geldi�ini g�receksiniz. Ayr�ca pasta veya soslarda kullanaca��n�z donmu� �ikolatay� da tavada ve k�s�k ate�te ya da benmari usul� eritmek yerine yine mikrodalga f�r�n� kullanarak eritebilirsiniz.

  Kaynak: lezzet.com.tr
  Pilav pi�irmenin p�f noktalar�
  G�zel Pilav Pi�irmek ��in Dikkat Edilmesi Gerekenler       Pilav�n lezzetini art�rmak i�in pirinci �nce ya� ile biraz kavurmay� deneyin. Pilav�n pi�me suyuna eklenen s�v� ya� da pirin�lerin yap��mas�n� engeller ve pilav�n tane tane olmas�n� sa�lar.

        E�er sade pilav pi�iriyorsan�z, pi�me suyuna ekleyece�iniz 1-2 �ay ka���� limon suyu, pilav�n rengini daha beyaz yapacakt�r.

        Pilav�n pi�ip pi�medi�ini pirin� tanesini ancak tadarak anlayabilirsiniz. Taze, yenilebilir yumu�akl�kta ama di�e gelir sertlikte olmal�d�r.

        E�er tarifte verilen pi�me s�resi tamamland���nda pirin�ler hala fazla sertse ve pilav suyunu �ekmi�se, 1/4 �l�� s�cak su ilave edin. Pirin�ler bu suyu �ekinceye kadar pi�irin.

        Pi�irmede kar��la�abilece�iniz di�er bir problem ise pilav�n pi�mi� ama lapala�m�� olmas�d�r. Bunun da kolay� var. Pilav� �ok k�s�k ate�te bir �atalla havaland�rarak, suyunu tamamen �ekinceye kadar kar��t�r�n.

        Bir ya da iki g�n �nceden pi�irdi�iniz pilav� tekrar �s�t�p yiyecekseniz, ilk g�nk� gibi tane tane olmas� i�in k�s�k ate�te, 1-2 yemek ka���� su ekleyerek, kar��t�rmadan �s�t�n. Kar��t�rmak, pirin� tanelerini k�raca�� i�in tencereyi arada bir sallayarak pilav� alt-�st etmeniz yeterli olacakt�r.

        Pilav� pi�irirken asla kar��t�rmay�n. ��nk� sudaki pirinci kar��t�rmak ni�astan�n a���a ��kmas�na ve tanelerin birbirine yap��mas�na yol a�ar.

        Son olarak artan pilavlar�n�z� �orbalarda ve sulu yemeklerde kullanabilece�inizi hat�rlatmak istiyoruz. Ancak pirin�leri, pi�irdi�iniz yeme�e son anda ilave etmeyi unutmay�n. Aksi halde zaten pi�mi� olan pirin� yumu�ar ve da��larak g�r�nt�y� etkiler.

  YE��L P�LAV
  Haz�rlama s�resi 30 dakika
  8 ki�ilik

  Malzemeler:
  4 adet taze so�an
  2 yemek ka���� tereya��
  1/2 demet maydanoz
  1 demet dereotu
  875 ml. tavuk suyu
  400 gram uzun taneli pirin�
  tuz

  Haz�rlan���:
  Pirinci ay�klay�p s�cak suda 1 saat �slat�n.
  Maydanoz, dereotu ve taze so�anlar� ay�klay�p y�kay�n ve ince ince k�y�n.
  Tereya��n� eritin. Taze so�an� kat�p yumu�ayana kadar kavurun.
  Daha sonra maydanoz ve dereotunu kat�p 2 dakika �evirin ve i�ine tavuk suyunu kat�n.
  Pirinci y�kay�p s�z�n. Kaynamakta olan sebzeli suya kat�n. K�s�k ate�te suyunu �ekene kadar pi�irin.

  Nohutlu Pilav - Pilav Pi�irmenin �ncelikleri NOHUTLU P�LAV
  Haz�rlama s�resi 20 dakika
  16 ki�ilik

  Malzemeler:
  1.5 su barda�� nohut
  1.5 su barda�� pirin�
  1 yemek ka���� tereya��
  2.5 su barda�� tavuk suyu
  tuz

  Haz�rlan���:
  Nohutu bir gece �nceden ay�klay�p �slat�n. Ertesi g�n tuzlu suda 30 dakika ha�lay�p suyunu s�z�n. Pirinci ay�klay�p y�kay�n. Bir tencerede tereya��n� eritip pirinci kavurun. �zerine tavuk suyunu kat�n ve tuzla tatland�r�n. Pilav� 15 dakika pi�irip �zerine nohutlar� ekleyin. 5 dakika sonra ate�ten al�n. A�z� kapal� olarak 20 dakika dinlendirin ve servis...

  Kaynak: mutfakrehberi.com.tr
  Mutfakta ba�ar� i�in ipu�lar�
  Mutfakta ba�ar� i�in ipu�lar� G�zya�lar�
        Zencefili do�rarken g�zya�lar�n� �nlemek i�in �nce iri par�alara ay�r�p mutfak robotunda p�re haline getirebilir veya dondurulmu� olanlar� elde rendeleyebilirsiniz. Rendeledi�iniz zencefilleri u�ucu ya�lar�n�n kaybolmamas� i�in hemen kullanman�z gerekti�ini unutmay�n.

  Biberlerin zarlar�n�n soyulmas�
        �i�nenmesi zor olan zarlar� at�ld���nda biberler daha lezzetli olurlar. Kabuklar� �zel bir soyucuyla alabilece�iniz gibi, d�rde b�ld���n�z biberleri �s�t�lm�� f�r�n �zgaras�nda kabuklar�n�n �zerinde siyah benekler olu�uncaya kadar bekleterek de soyabilirsiniz.

  Renk renk ve g�zel
        Dolmal�k biberler olgunla�madan �nce ye�ildirler. Olgunla�anlar sar�, soluk sar� veya k�rm�z� olurlar. Olgunla�ma ise yaln�zca dal�nda iken olur. Olgun k�rm�z� dolmal�k biberler daha hassas olduklar�ndan ye�illere g�re daha fazla �zen ister. Daha �abuk bozulduklar�ndan nakliyeleri de daha zahmetli ve masrafl�d�r, dolay�s�yla daha pahal�ya sat�l�rlar.

  K���k ve �ekirdeksiz
        �z�mler gerek meyva olarak t�ketilirken, gerekse salata ve tatl�larda kullan�rken damak tad� a��s�ndan k���k ve �ekirdeksiz olanlar� tercih etmek daha mant�kl�d�r. �ekirdekli olan t�rlerde de �ekirde�i yemenin bir sak�ncas� yoktur.

  Kal�n zarl�lar
        �z�m�n kal�n zar� di�er tadlar�n i�ine n�fuz etmesine engel olur. Meyve salatas� yaparken �z�mleri birka� yerinden k�rdanla delip di�er malzemelere eklerseniz, i�lerine meyvalar�n aromalar�n�n daha iyi ge�mesini sa�layabilirsiniz.

  Garnit�r haz�rlaman�n incelikleri
        Izgaralar�n yan�nda servis yapaca��n�z garnit�rleri hem g�z hem de damak zevkine hitap edecek �ekilde haz�rlamak istiyorsan�z, �nerilerimize bir g�z at�n.
   
 • Patatesleri kabuklar�n� soyarak ha�lad�ktan sonra halka halka dilimleyin ve �zerlerine biraz s�v� ya� gezdirip kekik ve tuz ekin. Daha sonra f�r�nlay�n.
 • Haz�rlad���n�z salatan�n i�ine bir miktar ha�lanm�� makarna ekledi�inizde hem daha doyurucu, hem de daha zengin bir g�r�n�m elde edece�inizi unutmay�n.
 • Ket�ap, hardal, sarm�sak, mayonez ve bir miktar do�ranm�� maydanozla �zgaran�n yan�nda ikram edilmek �zere nefis bir sos haz�rlamak m�mk�n.
 • Garnit�rde kulland���n�z sebzeleri �nce tereya��nda �evirip daha sonra �ok az suyla ha�larsan�z hem lezzetli hem de diri bir g�r�n�m kazand�klar�n� g�receksiniz.

  Yemeklerimde et suyu kullan�yorum ama, et suyundaki yo�un ya�dan bir t�rl� kurtulam�yorum. Et suyundaki ya�� temizlemenin kolay bir yolu var m�?
        E�er zaman�n�z varsa, en kolay yol, et suyunu buzdolab�na koyup ya��n donarak �stte toplanmas�n� sa�lamakt�r. Donan ya�� daha sonra y�zeyden rahat�a toplayabilirsiniz. Et suyu veya �orban�n ya��n� almak i�in bir ba�ka yol da �orban�n i�ine bir iki buz tanesi atmakt�r. �orbay� hafif�e �s�t�n, ya�lar buz taneciklerine yap���r. Yaln�z buzlar� erimeye ba�lamadan �nce tencereden almay� unutmay�n.

  Re�ellerin �ekerlenmesini �nlemek i�in ne yapabilirim?
        Re�ellerin �ekerlenmesini �nlemek i�in kesinlikle buzdolab�nda saklamay�n. Serin ve karanl�k bir yer re�el i�in �ok uygundur. �ekerlenmi� re�elleri oda s�cakl���nda bir g�n bekleterek tekrar eski halini almas�n� sa�layabilirsiniz.

  J�leyi pi�irdikten sonra kab�ndan ��karman�n kolay bir yolu var m�?
        J�leyi pi�irmeden �nce, kal�b�n� so�uk suyla y�kay�p i�ine s�v� ya� s�r�n. B�ylece j�le pi�tikten sonra kal�b�ndan kolayca ��kacakt�r.

  Etler pi�irdi�im zaman sertle�iyor, yumu�atmak i�in ne yapabilirim?
        Sert etleri yumu�atman�n en kolay yolu �i�ken sirke-zeytinya�� kar���m�yla iyice ovmakt�r. Ovduktan sonra etleri bu kar���mda 2 saat bekletin. �ok sert etleri ise karbonatla iyice ovup birka� saat beklettikten sonra y�kay�p pi�irebilirsiniz.

  Bal�k ay�klarken
 • Pullar�n� ay�klamadan �nce bal�klar� 5-10 dakika so�uk suda bekletin. Daha sonra y�kay�n ve bir b��ak yard�m�yla kuyruktan ba�a do�ru pullar� kaz�y�n. Bir di�er yol da pulu kaz�mak yerine bal���n derisini komple ��karmakt�r.
 • E�er meyval� ya da kuruyemi�li bir kek yapacaksan�z, meyval� yemi�leri kek hamuruna katmadan �nce �ok az miktarda una bulay�n. B�ylece malzemeniz kekin dibine ��kmeyecek, her taraf�na e�it da��lacakt�r.
 • Mutfak tezgah�n�n �zerinde bir par�a yiyecek b�rakt���n�zda, hemen kar�ncalar m� �����yor? Kar�ncalar�n yuvalar�na giderken izledikleri yola ince bir tabaka tuz d�kmeyi deneyin. Tuzdan surlar�n�z� ge�emediklerini g�receksiniz.
 • Haz�r yufkayla yapt���n�z b�reklerin �ok kuru olmalar�ndan m� �ikayet�isiniz? O zaman b�re�inizi haz�rlamadan �nce yufkalar� az bir s�re s�tte bekleterek yumu�atabilirsiniz

  Izgara i�in terbiyeler
  Izgara yapaca��n�z etleri yumu�atmak i�in, en �nemli nokta, onu yumu�atacak olan temel maddeleri bilmektir. Bu temel maddeleri ��rendikten sonra, i�lerine kendi damak tad�n�za uygun �e�itli baharatlar ekleyerek de�i�ik soslar haz�rlayabilirsiniz.

  �rne�in tavuk ve k�rm�z� eti
 • 1 �ay barda�� s�v� ya�,
 • 1 adet iri so�an�n rendesi,
 • karabiber, tuz,
 • 1 yemek ka���� yo�urt kar���m� ve
 • arzu etti�iniz baharatlarla terbiye edebilirsiniz.

  Bal�klar i�inse
 • limon suyu,
 • zeytinya��,
 • dilim dilim kesilmi� so�an,
 • karabiber, tuz ve
 • maydanoz kar���m�n� kullanabilirsiniz. Haz�rlayaca��n�z soslarda et ve bal�klar�n en az 3-4 saat hatta bir gece kalmas� lezzetini art�racakt�r.

  Yeme�e eklemek i�in acele etmeyin
  Mutfakta ba�ar� i�in ipu�lar� Aceleye gelmeyenler
 • Meyva salatas�n�n �ekerini koymak i�in acele etmeyin, aksi halde meyvalar diriliklerini kaybederler. Son dakikada kataca��n�z �ekeri suda eriterek d�kerseniz, �ok daha iyi sonu� al�rs�n�z.
 • Bal�k bu�ulama, fasulye plaki, kabak gibi yemeklerin dereotu ve maydanozunu, yemek pi�tikten sonra kat�n. Hem ye�illiklerin renkleri bozulmaz. Hem de tatlar�.
 • Yemekleri pi�irirken hemen tuzunu ve �ekerini katmay�n. ��nk� bu katk� maddeleri, yemeklerin pi�melerini geciktirir.

  Kokular�n inatlar�n� k�r�n
 • Bal�k kokusu inatla ellerinizi terk etmiyor mu? Hemen bir limonu ikiye kesip ellerinizi onunla ovun. Kokular daha fazla direnemeyeceklerdir.
 • Bal�kl� k�zartma tavas� ve tabaklar�n�z� sak�n kaynar suyla y�kamay�n, ��nk� kaynar su b�t�n inat�� kokular�n i�birlik�isidir! �nce bir g�zel so�uk sudan ge�irin, sonra diledi�iniz gibi y�kayabilirsiniz. Yumurta kokusunun da bardak ve tabaklar�n�z �zerindeki inad�n� ayn� �ekilde k�rabilirsiniz.
 • Evde lahana ya da karnabahar pi�erken etrafa yay�lan kokuyu hepimiz biliriz. Bunu �nlemenin bir �aresi var; tencereye birka� dilim ekmek koymak. Ekme�in ufalan�p da��lmas�n� �nlemek i�in temiz bir t�lbent sarman�n�z� �neririz.
 • Yay�lan bal�k kokusunu gidermek i�in ocakta birka� dakika limon yak�n. G�receksiniz kokudan eser kalmayacak.
 • Mangalda pi�irdi�iniz ete duman kokusunun ve tad�n�n sinmemesi i�in iyice y�kad���n�z bir elma ya da bir par�a limonun kabu�unu ate�e at�n. Ate�e ataca��n�z birka� sap biberiye de ete farkl� bir tat katabilir. Ama bu tad�n ve kokunun �ok bask�n olmamas� i�in biberiyenin etin pi�irme s�resinin sonuna do�ru ate�e at�lmas� gerekir.

  Patates ve di�er k�zartmalar� yaparken dikkat
  Aman ya� s��ratmas�n
        K�zartma yaparken k�zg�n ya��n �evreye s��ramas�ndan �ok pratik bir yolla kendinizi koruyabilirsiniz. Ya�� k�zd�rmadan �nce tavan�n i�ine bir miktar tuz atarsan�z, ya��n�z s��ramayaca�� i�in g�venle k�zartma yapabilirsiniz. Tuz ya��n i�indeki s��ramaya neden olan nemi alacakt�r

  K�zartman�n s�rr�
 • Patl�can� ya�da k�zartmadan �nce, tuzlu suda 5-10 dakika bekletin. G�receksiniz ne kararacakt�r, nede fazla ya� �ekecektir.
 • Nar gibi k�zarm�� bir tavuk i�in, pi�mesine yak�n �zerine tuzlu su s�rmeyi deneyin, sonucu g�receksiniz.
 • Akl�n�zda bulunsun, herhangi bir �eyi k�zartt�ktan sonra ya�� ikinci bir defa daha kullanmak istiyorsan�z, bu ya�� ince bir s�zge�ten veya ince bir t�lbentten s�z�n.
 • Bal�klar�n iyi k�zarmas� i�in �nce y�kay�p kurulay�n, sonra una bulamadan �nce s�te bat�r�n. Patatesi k�zartman�n p�f noktalar�
 • Patatesi k�zartman�n da p�f noktas� olur mu demeyin, ��nk� var. �rne�in neden sizin k�zartt�klar�n�z k�t�r k�t�r de�il de yumu�ac�k oluyor; ya da yap���yor dersiniz? Evet patates k�zart�rken iki �eye dikkat etmelisiniz.
 • Birincisi soyup do�rad�ktan sonra bol suyla �alkalay�n ve kuru bir bezle iyice kurulay�n. ��nk� kesik yerlerinde a���a ��kan ni�asta, t�pk� bir tutkal gibi par�alar� birbirine yap��t�r�r.
 • �kinci dikkat edece�iniz �ey, onlar� ya�dan ��kard�ktan sonra hemen taba�a al�p tuzlamak. Tuz fazla ya�� ve buhar� emer. K�zartman�n yumu�amadan k�t�rla�mas�n� sa�lar.

  Ya��n kolay sindirilmesini sa�layan sebze pi�irme y�ntemini hi� duydunuz mu?
        �nce sebzeler az suda ve hafif ate�te ya�s�z pi�er. Pi�me tamamlan�nca �zerine bir miktar ya� konur. Ya��n her tarafa da��lmas� i�in tencere silkelenir, kapa�� kapat�l�r ve bir ka� dakika bekletilir. Bu y�ntemle pi�en sebzeler ya�� emmedi�inden hem sindirimleri kolay olur, hem de daha az ya� kullanm�� olursunuz. �e�ni vermek i�in ya�� koyarken biraz da maydanoz,dereotu, nane, fesle�en gibi otlar katmaya ne dersiniz?

  Mantarda lezzetin s�rr�
        Mantar�n kokusunu kaybetmemesi i�in �ok az suda ve �abuk pi�irmelisiniz. Yani harl� ate�te k�sa s�rede. Bol suda uzun s�re kaynayan mantar sert ve lezzetsiz olur. Nefis bir �i� yapacaks�n�z, etlerin aras�na mantar da dizin. ama mantarlar �i�e ge�irilirken par�alanabilir unutmay�n. tabii bunu �nlemenin de �ok basit bir yolu var; mantarlar� �nceden kaynar suda bekletmek!

  Bu tavuk ba�ka tavuk
 • Ha�layaca��n�z tavu�un i�ine 1 di� sarm�sa�� soymadan at�verin. Sizin tavu�unuzun lezzeti herkesinkinden farkl� olacakt�r.
 • Tavu�u f�r�ndan ��kard�n�z. e�er hemen yenmeyecekse f�r�ndan ��kt��� anda folyo ka��d�na s�k�ca sar�n. Bu da yumu�ac�k kalmas� i�in bir hile.
 • F�r�na konacak tavu�un tepsisi, tavuk b�y�kl���nde olmal�. Daha b�y�k bir tepside, eriyen ya�lar bo� kalan k�s�mlara ak�p yanar.
 • F�r�nda tavu�un beyaz g���s etinin kurumamas� i�in butlar� birbiri �zerine �apraz koyun. Ancak pi�me s�resi yar�lan�nca s�rt �st� yat�r�n.
 • Tavuk al�rken nas�l pi�irece�inizi �nceden planlay�n. F�r�nda pi�ecek tavuk ya�l� olursa kurumaz. Ama tencerede pi�ireceksiniz ya�s�z olmal�.
 • D�rt ki�iden fazlaysan�z, bir b�y�k yerine iki k���k tavuk al�n. B�ylece herkese tavu�un "iyi yeri" gelir.

  Yemeklerde renk ve lezzet
 • Baz� et yemeklerinde �arap kullan�lmas� o yeme�e lezzet katar. Ama e�er �arap kullanmak istemezseniz, yar�m bardak suya �� �ay ka���� sirkeyle birlikte, yar�m �ay ka���� da �eker katarsan�z, ayn� i�i g�recektir.
 • Havucu kaynar suda ha�lad�ktan sonra onlar� hemen so�uk suyun i�ine atacak olursan�z, renklerini kaybetmelerinin �n�ne ge�mi� olursunuz.
 • Pi�irdi�iniz ci�erin daha lezzetli olmas�n� istersiniz ku�kusuz. Ci�eri pi�irmeden yar�m saat kadar �nce s�t�n i�inde bir s�re b�rak�n. Bu �ekilde tad� daha �ok ho�unuza gidecektir.
 • Sosisleri su kaynarken de�il de so�ukken koyun kab�n i�ine. Bundan ba�ka �ok az olmak �art�yla s�t de ekleyin ve �ok harl� ate�te pi�irmeyin. Bu �ekilde �atlamalar�n� �nlemi� ve de daha lezzetli olmalar�n� sa�lam�� olursunuz.

  Soslar, mayonez
  S�cak soslar
  Mutfakta ba�ar� i�in ipu�lar�       Haz�rlad���n�z sosu, yeme�in yan�nda de�il de ayr� bir kapta servis yapacaksan�z ve so�umamas�n� istiyorsan�z, sos kasesini masaya getirene kadar, kaynar su dolu daha b�y�k bir kab�n i�inde bekletin. B�ylece hem sosunuz s�cak kalm�� olur; hem de lezzetinden hi�bir �ey kaybetmezsiniz Sos veya kreman�n k�vam�n� korumak i�in

        Haz�rlad���n�z sosun veya kreman�n tam k�vam�nda olmas� i�in kullan�lan ka����n �nemi b�y�kt�r. Sos haz�rlarken mutlaka tahta ka��k tercih edilmelidir. Madeni ka��klar �abuk �s�nd���ndan kremaya s�cakl���n� ge�irip k�vam�n� bozabilir.

  Mayonez
        Evde mayonez yaparken zeytinya�� yerine susam ya��n� tercih edin. Mayonezin bozulmad���na tan�k olacaks�n�z. Mayonez yaparken ba�ar�s�zl��a u�ramamak i�in, ya� ve yumurtan�n ayn� �s�da, oda s�cakl���nda olmas� gerekir.

  Kaynak: mutfakrehberi.com.tr
 • Bal�k nas�l temizlenir?
  Pulsuz ve k���k bal�klar
  Bal�k nas�l ay�klan�r?       Pulsuz ve k���k boydaki bal�klar� temizlerken b��a�a gerek yoktur. Bal��� sol avucunuzun i�ine al�p sa� elinizin i�aret ve ba� parma�� vas�tas�yla bal���n kafas�n� kopararak ve sonra ba� parma��n�z� karn�na sokup yararak temizleyebilirsiniz. Ard�ndan bol suyla iyice y�kaman�z gerekir. Bal�klar� k�l��kl� b�rakabilece�iniz gibi, pi�irece�iniz yeme�e veya kendi arzunuza ba�l� olarak fileto da ��karabilkirsiniz. Bu i�lem i�in karn�n� yard���n�z parma��n�z� hi� ��karmadan kuyru�a kadar y�r�tmek ve sonra k�l���� ileri geri hafifce oynat�p yumu�ak hareketlerle yerinden ��karmak gerekir. Bu bal�klar k���k oldu�u i�in filetolar� genelde birbirinden ay�rmaya gerek yoktur. Filetolar� a��k veya kapanm�� olarak kullanabilirsiniz. Bunun istisnalar� ile filetonun ne �ekilde kullan�laca�� yemek tariflerinde belirtilmi�tir. Sardalya pullu bal�k olmakla birlikte yine ayn� y�ntemle ay�klan�r. Ancak ay�klamadan �nce parmaklar�n�zla pullar�n� kaz�yabilirsiniz. Bu i�lem i�in b��ak kullanmaya gerek yoktur, ��nk� pullar iri ve yumu�ak oldu�u i�in parmak temas�yla yerlerinden ayr�l�rlar.

  Orta b�y�kl�kte ve pulsuz bal�klar
        Uskumru, kolyos, istavrit, �inekop gibi orta b�y�kl�kte ve pulsuz bal�klar ise b��ak yard�m�yla temizlenmelidir. An�s �zerine b��akla k���k bir kesik attktan sonra bal���n karn� yar�larak i� organlar� d��ar� ��kar�larak karn� temizlenir. Bu arada solunga�lar�n�n da kopar�larak ��kar�lmas� gereklidir. Temizlenmi� bal���n i�i ve ba�� bol su ile iyice y�kanmal� ve kar�n �evresindeki siyah zarlar ile kan p�ht�lar� b��ak ucuyla iyice temizlenmelidir.

        Palamut, torik gibi bal�klar�n karn�n� tamamen yarmak gerekmez. An�s�n �zerine ataca��n�z derince bir b��ak kesi�iyle ba��rsaklar�n v�cuttan ayr�lmas� sa�lan�r. Kar�n az yar�larak b��ak ucuyla i� organlar�n tamam� d��ar� al�n�r. Palamut ve torik gibi bal�klar� iki �ekilde do�rayabilirsiniz; dilimlemek veya fileto ��karmak. E�er tava veya yahni yapacaksan�z bal��� 1 parmak (2 ila 2.5 santim) kal�nl���nda dilimler halinde kesebilirsiniz. F�r�n bal�k i�in fileto ��kar�lmas� daha iyi olur. Fileto ��karmak i�in bal���n kuyruk k�sm�ndan ba�lay�p k�l��k paralelinde bal��� ikiye ay�rmak gerekir. Palamut ve tori�in ba� k�sm�nda fazla bir �ey olmad���ndan kuyru�u ile birlikte kesip atabilirsiniz. E�er bu bal�klardan lakerda yapacaksan�z dilimlerin kal�nl��� iki misli yani asgari 4 santim olmal�d�r. Lakerda i�in bal�k temizlenmesi �zel itina ve i�lem gerektirir, bunun i�in ilgili bahise bakman�z tavsiye olunur.

        �ingene palamutu, uskumru ve kolyoz gibi bal�klar yeterince b�y�k olmad�klar�ndan dilimleme veya filetolama yap�lmaz. Ancak �ingene palamutlar� karn� tamamen yar�larak, s�rt derisi kesilmeksizin iki yana a��labilir.

  Pullu bal�klar
        Pullu bal�klar�n ise �nce pullar�n�n kaz�nmas� gerekir. Bu i�lem i�in bal��� yat�r�p kuyru�undan tutarak b��a�� her iki yan�na birka� defa s�rtmek gerekir. Bal���n derisinin ve etlerinin zedelenmemesi, bal���n kesilmemesi i�in b��a�� dik tutmak gerekir. �� organlar�n�n temizlenmesi aynen palamutta oldu�u gibidir. Bal�k b�y�kl���ne ve yap�lacak yeme�e g�re b�t�n b�rak�l�r veya fileto ��kar�l�r. Pilaki yap�lmas� d���n�l�yorsa kal�n dilimlere b�lebilirsiniz. L�fer b�y�kl���ne g�re, kofana ise mutlaka fileto yap�lmal�d�r. Sar� kanat ise l�ferin k����� oldu�undan iki taraf� boyunca b��akla �izilerek b�t�n b�rak�l�r. �inekopu ise �izmeye dahi gerek yoktur.

        L�fer, �inekop, sar�kanat, kofana, levrek, �ipura ve �zellikle �orbaya uygun k�rlang��, �ks�z, adabeyi ve iskorpit gibi bal�klar�n kafalar� kopar�lmaz. �zellikle ilk gruptaki bal�klar�n yanak ve beyinleri �ok lezzetlidir.

  Tulum ��karma
        Baz� pullu veya pulsuz bal�klar�n derisi olduk�a kal�nd�r. �rne�in sinarit veya dil bal��� gibi. Bu bal�klar�n derisini komple ��karabilirsiniz. Bu i�leme tulum ��kartma denir. Bu durumda b��a��n�z�n ucunu kuyruk k�sm�ndan derinin alt�na sokup biraz ay�rmak ve sonra oradan tutup yava� yava� yukar� do�ru �ekmek gerekir. Gerekirse arada b��a��n�zla tulum ��kartmaya yard�m edebilirsiniz. Bu i�lemlerden sonra bolca akan kan temizlenmelidir.

        Pullu bal�klar�n temizlenmesinde pullar etrafa sa��l�r ve e�er bu i�lemi mutfa��n�zda yap�yorsan�z etraf� bat�r�r. Bu nedenle bal�k��da temizletmeyi tercih etmeniz �nerilir.

  Kaynak: maksimum.com
  Hangi yiyecek nas�l saklanmal�?
  Hangi yiyecek nas�l saklan�r?
  Yemeklerin saklanmas�       Et, k�mes hayvanlar�, bal�k ve kabuklu deniz canl�lar� orijinal paketlerinde veya s�k�ca havas� al�nm�� paketlerde saklanmal�.. Uzun s�re saklanan bu t�r g�dalar buzluktan ��kar�ld�ktan sonra buzdolab�nda 24 saat bekletildikten sonra yenilmeli.. Yumurtalar� k�r�lma ve bozulmaya kar�� korumak i�in karton kutuda buzdolab�nda saklay�n. Yumurtalar� y�kamay�n, sudan ge�irmeyin. kabuklar� koruyan minerak dokunun kaybolmas�ne ve bakterilerin yumurtan�n i�ine girmesine neden olabilirsiniz. Yumurtalar sat�n ald�ktan 3 veya 5 hafta aras�nda saklanabilir. Son kullanma tarihine bakarak ald���n�z yumurtalar� g�venle yiyebilirsiniz. S�t, peynir, yo�urt, tereya�� gibi s�t �r�nleri buzdolab�nda saklanmal�d�r. Bunlar� saklamadan �nce y�kamay�n, �slakl�k mikrobik �remeye neden olur. Avakado, armut, muz ve domates gibi �r�nler buzdolab�nda saklanabilir ama en iyisi oda s�cakl���nda saklamak. Bunun yan� s�ra buzdolab�nda saklaman�z �nerilen di�er �r�nler; patl�can, so�an, sar�msak, patates ve di�er k�k bitkiler.

  Salatalara dikkat!
        Mayonezli salatalar, vakit kaybetmeden buzdolab�n�n buzlu olan k�s�mda alt b�l�m�nde saklanarak bakteri �retimi engellenmeli.. Bu t�r yiyecekleri 2 saatten fazla oda s�cakl���nda b�rakmay�n. E�er oda s�cakl���nda daha uzun s�re bulundurmak istiyorsan�z etraf�n� buzla doldurun ve buzu bittik�e yenileyin.

  Yiyecekleri uygun pi�irme
        Her yiyecek mikroorganizmalar�n di�er noktalara rahat eri�imi sa�layacak �zel i� �s�ya sahiptir. Bu nedenle farkl� �s�larda pi�erler. Bu nedenle bir yiyecek termometresi almay� d���nebilirsiniz. Pi�irmede g�venli oldu�u s�ylenen uluslararas� minimum pi�irme s�cakl�k dereceleri ��yle..
  K�mes hayvanlar�: 73 �C
  K�rm�z� et: 71 �C
  Biftek ve k�yma: 62,7 �C
  Rosto: 62,7 �C
  Bal�k: 62,7 �C
  Yumurta: 71 �C

  �apraz bula�t�rmalardan uzak durun
        Evlerimiz mikroorganizmalar�n geli�imi i�in ideal yerlerden biridir. �apraz bula�t�rmada ellerimizle bir objedeki bakteriyi di�er bir objeye ta��r�z. Bu nedenle yemekleri haz�rlamadan �nce ellerinizi iyice y�kad���n�zdan emin olun. Pi�irilmi� ve pi�irilmemi� yiyeceklerin tabaklar�n� ay�r�n. �rne�in tahta �zerinde domates kestikten sonra y�kamadan tavuk g��s�n� de burada keserseniz burada �apraz bula�t�rma riski s�z konusu olabilir. Ayr�ca, sebzeleri elledikten sonra patates do�ramaya ba�lamay�n. Ellerinizi y�kad�ktan sonra haz�rlamaya devam edin. Et, sebze gibi yiyecekleri haz�rlad�ktan sonra kulland���n�z t�m mutfak ara�lar�n� sabunlay�n. Yemek haz�rlamadan �nce veya sofraya oturmadan �nce ellerinizi s�k s�k y�kamay� al��kanl�k edinin.

  Kalan yemekleri uygun �ekilde saklay�n
        Kalan yemekler normal havalarda iki saat, a��r� s�caklarda bir saat i�inde buzdolab�na ceya derin dondurucuya konulmal�. Di�er taraftan film izlemeye giderken art�k yemeklerinizi arabada b�rakmay�n, eve gelin ve dolab�n�za koyun.Kalan yemekleri buzdolab�nda ne kadar saklayabilirsini? 4 g�n kadar saklayabilirsiniz ancak tad� ve besleyici �zelli�i giderek azal�r.

  Kalan yiyecekleri dolapta tutabilece�iniz s�reler;
 • Deniz �r�nleri ve yumurta; En fazla 2 g�n
 • Pi�mi� et veya k�mes hayvanlar�: En fazla 3-4 g�n
 • Kalm�� pizza: En fazla 3-4 g�n

  Kaynak: ivillage.mynet.com
 • Mutfakta i�inizi kolayla�t�racak baz� bilgiler
  Kek kal�ptan nas�l ��kar?
  mutfak-yemek p�f noktalar�       Keki hi� bozmadan kal�ptan ��karmak zor gibi g�r�n�r. Ancak kolay� var! Keki f�r�ndan ald�ktan sonra, 15 dakika kadar �slak bir bezin �zerinde bekletin. Sonra b��a�� kekin �evresinde dola�t�rarak kal�b� ters �evirip, keki ��kart�n. Tabii, keki pi�irmeden �nce kal�b�n� ya�lamay� unutmay�n!

        Kekin kal�ba yap��mamas� i�in bir ba�ka �nerimiz daha var: Haz�rlad���n�z hamuru d�kmeden �nce kal�b� s�cak suya bat�r�p ��kar�rsan�z kek �ok daha kolay ��kar ve dilimlenir.

        Ba�ka bir �nerimiz de kek kal�b�n�z�n i�ine hamurunuzu d�kmeden �nce, ortas�na bir �erit al�minyum folyo koyun. B�ylece kekinizi pi�irdikten sonra kolayca ��karabilirsin�z.

  Terbiye y�ntemleri
  mutfak-yemek p�f noktalar�       T�rk mutfa��nda etlerin geni� bir kullan�m alan� vard�r. Bu nedenle, hangi y�ntemle pi�irilirse pi�irilsin etin lezzetli olmas� b�y�k �nem ta��r. Etin lezzetini artt�rmak i�in yap�lan i�lemlerden biri de, marine (terbiye) etmektir. Marine etme, etin taze ot ve baharatl� bir s�v� (marinat) i�inde bekletilerek yumu�at�lmas� ve tatland�r�lmas�d�r.

        ��te size kolayca haz�rlayabilece�iniz bir marinat: Bir miktar so�an� (�r.1 kg. et i�in 3 orta boy so�an) �ok k���k par�alar halinde kestikten sonra bir t�lbentin i�ine koyun ve suyunu bir kab�n i�ine ��kart�n. Ayn� kab�n i�ine bir miktar zeytinya��yla birlikte kekik ve defne yapra�� koyun. Eti bu kar���m�n i�ine yat�r�n ve 24 saat bekletin. Etinizin yumu�ak ve lezzetli olaca��n� g�receksiniz.

        Etler �zgara yapt�ktan sonra bekleyecekse, saklama kab�n� �nceden �s�t�p, a�z�n� s�k�ca kapatmak, yiyeceklerinizin daha ge� so�umas�n� sa�layacakt�r. mutfak-yemek p�f noktalar�

  B�rek bekletilince...
        Yapaca��n�z b�re�in, lezzetli olmas� ve k�vam�nda pi�mesini istiyorsan�z, ate�e koymadan �nce birka� saat bekletin. �o�u usta a���n�n b�re�i pi�irmeden �nce bir gece buzdolab�nda bekletti�ini unutmay�n.

  mutfak-yemek p�f noktalar� Patatesi saklamak i�in
        B�y�k miktarda patatesiniz var ise torban�n i�erisine bir adet elma koyun. 8 hafta boyunca filizlenmesini ve b�z��mesini �nler. Ayr�ca patateslerinizi kuru ve serin bir yerde saklay�n.

  Buz kal�plar�
  mutfak-yemek p�f noktalar�       Buz kal�plar�n�z� su ile doldurmadan �nce b�lmelere portakal, limon ve diledi�iniz meyve par�ac�klar� yerle�tirirseniz dekoratif buzlar elde etmi� olursunuz.

        �ok miktarda alkoll� ve alkols�z kokteyller haz�rlad���n�zda onlardan bir miktar�n� buz kaplar�na yerle�tirin. Kokteyllerin i�erisine bunlar� kullan�n. B�ylece sulan�p tatlar�n� kaybetmeyeceklerdir.

  mutfak-yemek p�f noktalar� Midyeleri temizlerken
        Midyeleri temizlemek zordur, �zellikle midyenin kumunu d�kmek i�in epey u�ra�mak laz�m. Midyenin kumlar�n� daha kolay d�kebilmek i�in, geni��e bir kaba midyeleri yerle�tirin. �zerlerine bolca m�s�r unu serptikten sonra, so�uk suyla doldurup �� saat kadar bekletin. B�ylece, siz hi� elinizi de�dirmeden midyeler m�s�r ununu �ekip kumlar�n� d�kecektir.

  mutfak-yemek p�f noktalar� Buzlukta yap��an ka��tlar
        Buzluktan ��kar�lan k�yma, et gibi yiyecekler genellikle ka��d�na yap���r. Bu sizin ba��n�za da gelirse ka��da sar�l� olan k�ymay� k�sa bir s�re so�uk suyun alt�nda tutun. Ka��t y�rt�l�nca k�ymay� oldu�u gibi bir naylon torbaya koyun. K�yma biraz �s�n�nca ka��t ��kacakt�r.

  mutfak-yemek p�f noktalar� Muzu saklamak
        Muzu dolab�n�zda saklarsan�z �ok k�sa s�re sonra karar�p bozuldu�unu g�r�rs�n�z. ��nk� muz, 12 santigrat derece alt�ndaki �s�da kararmaya ba�l�yor. En ideali, oda �s�s�nda tutmak ve fazla bekletmeden t�ketmek.

  Renk ve lezzet i�in baz� p�f noktalar�
  mutfak-yemek p�f noktalar�       Baz� et yemeklerinde sirke ve �eker kullan�lmas�, o yeme�e lezzet katar. Yar�m bardak suya �� �ay ka���� sirkeyle birlikte, yar�m �ay ka���� da �eker katarsan�z, lezzeti damaklar�n�zda hissedeceksiniz.

        Havucu kaynar suda ha�lad�ktan sonra onlar� hemen so�uk suyun i�ine atacak olursan�z, renklerini kaybetmelerinin �n�ne ge�mi� olursunuz.

        Pi�irdi�iniz ci�erin daha lezzetli olmas�n� istersiniz, ku�kusuz. Ci�eri pi�irmeden yar�m saat kadar �nce s�t�n i�inde bir s�re b�rak�n. Bu �ekilde tad� daha �ok ho�unuza gidecektir.

        Sosisleri su kaynarken de�il de so�ukken koyun kab�n i�ine. Bundan ba�ka �ok az olmak �art�yla s�t de ekleyin ve �ok harl� ate�te pi�irmeyin. Bu �ekilde �atlamalar�n� �nlemi� ve de daha lezzetli olmalar�n� sa�lam�� olursunuz.

  Kaynak: maksimum.com - �HA
  Mutfak e�yalar�n�n yerle�imiyle ilgili �neriler
  �i� k�fte yapman�n p�f noktalar�       Genel bir kural olarak en zor ula��lan dolap ve raflar� en az kullan�lan alet ve malzemelere ay�rmay� unutmay�n.

  SIK KULLANILANLAR EL ALTINDA OLMALI!
        S�k s�k kulland���n�z malzemeleri, mutfa��n�zda el alt�nda, yani kolayca ula�abilece�iniz yerlerde tutun. Bunun d���nda her zaman kullanmad���n�z, sadece ��nemli g�nler�de kulland���n�z �ok ��k ve �zel servis tak�mlar� gibi malzemeleri ise diplerde yer alan dolaplara kald�rabilirsiniz.

        S�k s�k kullan�lan tuz, karabiber, �eker, s�v� ya� gibi malzemeler i�in tezgah�n �zerinde bir etajer yapt�rmak iyi bir fikir olabilir. Konserve ve makarna gibi �r�nleri g�z hizas�nda bir dolaba kald�r�rsan�z, etiketlerini okuman�z kolay olur.

        Mikser ve el blenderi gibi bir�ok k���k ev aleti, diplere veya y�ksek bir yere kald�r�ld�klar� i�in unutulur ve asla kullan�lmazlar. E�er bu t�r aletler i�in �her an kullan�lmaya haz�r� bir yeriniz yoksa, sat�n almak gereksizdir.

  TEM�ZL�K �R�NLER�
        �ncelikle bu t�r �r�nler �ocuk ve yiyeceklerden uzakta durmal�d�r! Temizlik �r�nlerinin kokular�n�n sinmemesi i�in bu t�r �r�nleri yiyecek ve i�eceklerden uzak yerlere kald�r�n. �zellikle de �ocuklar�n ula�amayaca�� y�ksek ve m�mk�nse kilitli dolaplar� tercih edin.

  �ST �STE D�ZMEKTEN KA�ININ!
        �ok y�ksek tabak ve �anak y���nlar�na dikkat edin. Raf eklemekten ka��nmay�n. Her raf�n aras�nda 30 cm. bulunursa, y�ksek y���nlar� engellemi� olursunuz. Yer kazanmak i�in; d�ner raflar, sepetli veya tel dolaplar ideal olabilir.

  M�MK�N OLDU�UNCA �OK �EY� YUKARILARA KALDIRIN!
        E�er k���k �ocuklar�n�z varsa, m�mk�n oldu�unca �ok alet ve malzemeyi mutfa��n y�ksek k�s�mlar�na kald�rman�z ak�ll�ca olur. Ayr�ca b�ylece devaml� e�ilerek s�rt ve belinizi incitmemi� olursunuz. Ayn� �ekilde set �st� f�r�n veya mikrodalga f�r�n�n�z� tezgah�n �zerine koyup yer kaybetmektense, kendinizin belirledi�i bir y�kseklikte yapt�raca��n�z raf�n �zerine yerle�tirebilirsiniz. B�ylece s�cak tabaklar� f�r�ndan ��kar�rken olu�abilecek kazalar� da �nlemi� olursunuz.

  �OK YER KAPLAYAN ALETLER AL�AKTAK� DOLAPLARA KONMALI!
        Y�ksek dolaplara kald�rd���n�z malzeme ve aletlerin tersine, �ok yer kaplayan tepsi, tava, f�r�n kaplar� gibi b�y�k ve a��r aletleri al�aktaki dolaplara kald�rmak daha kolayd�r. Bu t�r malzemelere ek olarak ya� bidonlar�n�, su �i�elerini de al�ak dolaplara koyabilirsiniz.

        Genel bir kural olarak en zor ula��lan dolap ve raflar� en az kullan�lan alet ve malzemelere ay�rmay� unutmay�n.

  Kaynak: ntvmsnbc.com
  Mutfakta hijyen i�in ipu�lar�
  Mutfakta temizlik i�in ipu�lar�
 • Yemek haz�rlan�rken temiz bir mutfak �nl��� giyin.
 • Masan�z� sildi�iniz bez ya da s�ngerin temiz olmas�na dikkat edin.
 • Yemek haz�rlarken sa��n�z�n d��mesini �nleyin; sa��n�z� �rt�n, toplay�n veya bir bant tak�n.
 • Yemek haz�rlamaya ge�meden �nce ellerinizi y�kay�n.
 • T�rnaklar�n�z ya k�sa kesilmi� olmal�, ya da f�r�ayla temizlenmi� olmal�.
 • Tuvalet ��k��� ellerinizi mutlaka sabunla ve hatta dezenfektanl� sabunla y�kay�n.
 • Evde herkesin kendi havlusu olmas�n� sa�lay�n.
 • B�t�n �abuk bozulabilir g�dalar� buzdolab�nda saklay�n. Pi�mi� yemekler, �i� et, tavuk, bal�k, mezeler ve yo�urt �abuk bozulan g�dalar aras�nda yer al�r.
 • M�mk�nse �i� et ve pi�mi� yemek i�in kulland���n�z b��ak farkl� olsun. �i� et, tavuk, bal�k ya da sebze do�rad�ktan sonra kesme tahtas�n� mutlaka deterjanl� suyla y�kay�n.
 • Kullan�m �ncesi b�t�n meyva ve sebzeleri y�kay�n.
 • Buzdolab�na koydu�unuz g�dalar� ya kapal� kaplarda saklay�n ya da al�minyum veya �effaf folyo ile kapat�n. �zellikle �i� et ve toprakl� sebzelerin di�er g�dalara de�mesini �nleyin.
 • Dondurulmu� g�dalar�, ��zmek i�in ya bir g�n �nceden buzdolab�na ��kar�n veya bu i� i�in tasarlanm�� f�r�nlar kullan�n. Kesinlikle d�� ortam s�cakl���nda b�rakarak ��zd�rmeyin.
 • Yemek haz�rlarken yumurta, bal�k, �i� et ya da toprakl� g�dalar� ellediyseniz, yeni bir i�e ge�meden �nce mutlaka ellerinizi sabunla y�kay�n.
 • Her kullan�m sonras� �atal, b��aklar�n�z�, tabak ve tencerelerinizi y�kay�n.
 • Mutfak zeminine ya da so�umas� i�in balkona, yere do�rudan herhangi bir g�day� a�z� a��k olarak koymay�n.
 • Pi�irdi�iniz yemekleri, 2-3 saaten fazla d�� ortam s�cakl���nda b�rakmay�n. Buzdolab�na koymadan �nce, s�cak yemeklerin �abuk so�umas� i�in k���k kaplara b�lebilir, tencere kapa��n� yar� a��k b�rakabilir veya so�uk su ya da buzlu su dolu geni� bir kab�n i�ine oturtabilirsiniz.
 • Malzeme sat�n al�rken, raf �mr�ne ve son kullanma tarihine dikkat edin; ancak unutmay�n, raf �m�rleri genellikle �r�n�n ambalaj� a��lmadan ve belirtilen s�cakl�klarda saklanmas� ko�ulu ile ge�erlidir. Bu nedenle ambalaj�n� a�t���n�z �r�nleri en k�sa zamanda t�ketin.
 • Tenceredeki yeme�in tad�na bakt���n�z ka����, servis yapmak i�in kullanmay�n.
 • Yeme�e do�ru hap��rmay�n, aks�rmay�n. Burnunuzu sildikten sonra, elinizi sabunla y�kamadan g�day� ellemeyin.
 • Mayonezli, vb. soslu salatalar�, mezeleri, servisten hemen �nce haz�rlay�n; bu tip yiyecekleri uzun s�re d�� ortam ya da buzdolab�nda saklamay�n.
 • Kulland���n�z k�zartma ya��n�, her 3-4 kullan�mdan sonra de�i�tirin; et, bal�k, ya da yumurta sosuna bat�rd���n�z �eyleri k�zartt���n�z zaman ise her kullan�m sonras� de�i�tirin.
 • Yemek haz�rlarken sigara i�meyin.
 • Pi�irilerek haz�rlanan yemeklerde, pi�irme s�cakl���n�n ve s�recinin mikrop �ld�rmeye yeterli olmas�na dikkat edin; az pi�mi� ya da �i� yenilen et ve deniz �r�nlerinin ba�lang��ta i�erdikleri mikrobu pi�irirken tam olarak �ld�remezseniz, bu mikroplar� siz veya konuklar�n�z yiyecek unutmay�n.
 • Mutfa�a sinek, vb. ha�ere girmesini �nleyin: Ya kap� pencerenizi hep kapal� tutun, ya da pencerelerinize sineklik takt�r�n.
 • Paslanm�� �atal, ka��k ve b��aklar�; k�r�k veya �atlak tabak ve cam bardaklar� kesinlikle kullanmay�n.
 • Mutfak lavabonuzu s�k s�k �ama��r suyu, vb. ile dezenfekte edin. Musluk ve a�ma kapama kollar�n� s�k s�k temizleyin.
 • ��p kovan�z�n i�ini ve d���n� en az haftada bir kez temizleyin.
 • Mutfaktan uzun s�re ayr�l�rken, yanan b�t�n ocaklar�n�z�n, f�r�n�n�z�n kapal� oldu�undan emin olun.
 • Yukar�daki konularla ilgili olarak �ocuklar�n�z� e�itin.

  Kaynak: mutfakrehberi.com.tr
 • G�zel yemek yapman�n p�f noktalar�
  G�zel yemek yapman�n p�f noktalar�       Sa�l�kl� beslenme ilkelerini g�zetiyorsan�z haz�rlad���m�z 25 �neriye mutlaka g�z at�n.

        "Ne yemek pi�iricem?" bir dert. Ev han�m� iseniz her g�n ne yemek pi�irece�inizi d���nmekten s�k�lm�� olabilirsiniz veya evde farkl� ya� gruplar�ndan bireyler varsa ve hepsinin �zel istekleri varsa i�iniz zor.

  Organize olmak iyi
        Mutfa��n�zda sa�l�kl� yemek pi�irme temel prensipse, lezzet ve sa�l��� ayn� anda yakalamakta g��l�k �ekiyor da olabilirsiniz. Ayr�ca bir de kilo vermeye �al���yorsan�z mutfakta ne pi�irece�inizi organize etmek iyice zorla�m�� demektir.

  Besinleri do�ru pi�iriyor musunuz?
        Mutfakta daha d���k ya� ve kalori i�in sa�l�kl� beslenme genel ilkelerini ve evdeki �ocuklar� da d���nerek 25 farkl� �neri haz�rlad�k. Faydal� olmas� dile�iyle...

        1. Sebze yeme�i yaparken, bir kilo sebzeye iki yemek ka���� s�v�ya� koyun. Etli sebze yemeklerinde ise d��ardan ya� ilavesi yapman�za gerek yok.

        2. Pi�irirken ya�da k�zartma, kavurma yerine ha�lama, f�r�nda �zgara veya sulu �s�da pi�irme y�ntemlerini kullanabilirsiniz.

        3. Yemeklere lezzet vermek i�in sadece ya�a ve sosa odaklanmay�n. Sebze ve baharatlarla farkl� tatlar yarat�n.

        4. Sos ve �orbalar� krema yerine d���k ya�l� s�tle pi�irin.

        5. Evde tuzu ve ya�� daha az t�ketmesi gereken birey varsa herkese ayn� tencerede yemek pi�irin. Daha sonra bir miktar ay�r�p tuz ve ya� ilave edin.

  Kurabiyeye �eker yerine kuru meyve
        6. Kurabiye ve keklerde �eker yerine kuru meyve veya az miktarda pekmez deneyin.

        7. Dondurulmu� patatesi k�zartmak yerine bir de f�r�nlayarak deneyin.

        8. Yemek pi�irmeye zaman�n�z yoksa sebzeyi ha�lay�p salataya kar��t�r�n veya yo�urtla deneyin.

        9. Kek ve ya kurabiyelerde ya�� azaltmak i�in ya�s�z s�t tercih edin.

        10. Izgaran�z� sadece et, tavuk ve bal�k i�in de�il, domates, biber, kabak, mantar, so�an dahil di�er t�m sebzeler i�in deneyebilirsiniz.

  Tavu�u ha�lad�ktan sonra ya��n� al�n!
        11. Tavaya ya� koymadan pi�irme yapmak istiyorsan�z biraz su damlat�n ve k�s�k ate�te pi�irme y�ntemi uygulay�n.

        12. F�r�nda ya�s�z pi�irme i�in ya�l� ka��ttan faydalan�n.

        13. Tavu�u ha�lad�ktan sonra suyunu, �zerindeki ya�� al�p daha sonra sebze veya �orbalar�n�za ekleyebilirsiniz.

        14. Kat� meyve veya sebze s�kaca��ndan ��kan posay� keklerin i�ine koyarak posa t�ketiminizi art�rabilirsiniz.

        15. Bir yumurta ve iki yumurta beyaz�n� kar��t�r�n. Tavaya ya� yerine �ok az su koyup sebzelerle beraber pi�irin.

  Can�n�z b�rek mi istedi?
        16. �ay saati can�n�z b�rek isterse bir yufka i�ine �� yemek ka���� lor peyniri, biraz maydanozla g�zleme �eklinde d�rde katlay�n. Bir tatl� ka���� zeytinya�la �� yemek ka���� light yo�urdu �zerine s�r�n ve teflon tavada hafif ate�te iki y�z�n� pi�irin.

        17. Pirin� yerine bulgur tercih edin. Glisemik indeksi d���k olan bulgur, kan �ekeri seviyenizi dengeler, i�erdi�i lif ve proteinler pirince g�re daha y�ksektir. �ki yemek ka���� bulgur bir ince dilim ekme�e e�ittir.

        18. Hamurlu ve ya�l� tatl�lar yerine meyveleri f�r�nlay�n veya kuru meyvelerle tatl� yapmay� deneyin.

        19. Meyve suyundan gelen kaloriyi azaltmak i�in suland�r�n veya maden suyuyla kar��t�r�n.

        20. Domates ve so�an� yemeklerde bol kullan�n. Kalori de�eri d���k, su oran� y�ksek oldu�u i�in doyurucudur ve antioksidant kapasitesi y�ksek.

        21. Et veya tavu�un yan�na karbonhidrat i�eren patates, pilav yerine kalorisi �ok d���k olan mantar� se�in. So�an, domates ve taze sebzelerle sote edebilirsiniz.

        22. Patatesi k�zartmak yerine f�r�nda s�tle pi�irmek �ocuklar�n�z i�in �ok daha iyi bir se�imdir.

        23. Yulaf, kepek unu ve kuru meyvelerle kendi m�slinizi haz�rlayabilir, f�nd�k, ceviz, badem ekleyebilrisiniz.

        24. Tar��n �eker ihtiyac�n� azalt�r meyve salatas�, bitki �aylar� ve s�t�n�z�n i�ine eklemeyi deneyin.

        25. Evde mutlaka taze sebze ve meyve bulundurun. �ocu�unuzun at��t�rma al��kanl��� varsa salatal�k, havu� ve minik domateslere farkl� �ekiller verin.

  Mutfakta pratik olman�n incelikleri
  Mutfakta pratik olman�n incelikleri       �zellikle �al��an kad�nlar i�in mutfakta pratik olmak �ok �nemli. Kimse i� ��k��� saatlerce mutfakta zaman ge�irmek istemiyor. Bir�ok kad�n�n deneme-yan�lma yoluyla buldu�u pratik y�ntemleri derledik. Siz de deneyin, i�inize yarayanlar� ke�fedin ve rahat bir nefes al�n.

        Kad�nlar i�in en �nemli �ey mutfak pratikli�idir. ��nk� mutfakta ayr�nt� �ok fazlad�r ve bir kad�n zaman�n b�y�k bir �o�unlu�unu mutfakta ge�irir. ��iniz kolayla�s�n diye; bir�ok kad�n�n deneme-yanma yoluyla ke�fetti�i pratik y�ntemleri derledik. Ger�i kimi kad�nlar, pratik y�ntemlerin hepsini reddediyor; her �eyi zaman�nda, taze taze al�p pi�irmek ve t�ketmek en do�rusu diye. Kimine g�re en b�y�k pratiklik, e�lerin deste�i ve yard�m�. Zamandan tasarruf etmek, mutfakta vakit ge�irmemek i�in yeme�ini kay�nvalidesinde yiyenler de var. ��i abart�p sebze ve meyvelerin bula��k makinesinin durulama program�nda y�kanabilece�ini ke�feden kad�nlara ne demeli peki? D�rt �ocukla her i�e yeti�en, �ama��r, bula��k, bebek bezlerini hep ellerinde y�kamak zorunda olan, titiz babalar� da ayn� anda idare eden annelere selam g�nderiyor ve pratik olman�n keyfini ��kar�n diyoruz.

        Pazardan ald���n�z sebzelerin �mr�n� uzatmak i�in; ye�il sebzeleri y�kad�ktan sonra havlu ka��da sar�p buzdolab�na koyun.

        �orbalar�n �zerine her defas�nda yeni ya� k�zd�rmamak i�in; k���k bir kavanoza �nceden k�rm�z� toz biberli k�zartt���n�z ya�� koyup saklay�n. Bula��ktan da tasarruf edin.

        Ka�ar�n k�flenmemesi i�in; �nce ka��t mutfak havlusuna sar�n, sonra po�ete koyun.

        Meyve yemeyi unutanlar i�in; bo� zamanlar�n�zda tek ki�ilik meyve salatalar� haz�rlay�p hava almayan kaplarda saklay�n.

        Salata yapmaya ��enen kad�nlar i�in; maydanoz, taze nane, k�v�rc�klar� salata kurutucusunda kuruttuktan sonra saklama kaplar�nda dolaba koyun. Her ak�am y�kamakla u�ra�may�n.

        Bakliyatlara vakit ay�ram�yorum diyenler i�in; bakliyatlar�n pi�me s�resi uzun. Fasulye, nohut, ye�il mercimek vs. ha�lad�ktan sonra bir kullan�ml�k olarak po�etlere b�l�p buzlu�a koyun. Ancak tam pi�irmemeniz gerekiyor. �kinci pi�irmede da��labilir.

        Dolapta ��r�yen maydanozlar i�in; maydanoz, dereotu, nane gibi �ok �abuk bozulan ye�illikleri hi� zayi etmeden kullanman�n yolu; y�kad�ktan sonra kesip buzlukta saklamak. Kesmeden cam kavanoza koyup alt katta da saklayabilirsiniz.

        Domates rendelemekten b�kanlar i�in; domatesleri topluca rendeledikten sonra buz kal�plar�nda dondurun. Sonra hepsini bir po�ete koyarak saklay�n.

        Haz�r et ve tavuksular� kullanmak istemeyenler i�in; ha�lad���n�z tavu�un suyunu buz kal�plar�na koyup dondurun, pilav ve �orbalarda kullanabilirsiniz.

        K�yman�n �mr�n� uzatmak i�in; k�ymay� so�anla kavurup yemek harc� olarak saklama kab�na ya da po�etlere koyun. Elinizin alt�nda kavrulmu� k�yma olunca i�leriniz h�zlan�r, hem de k�yma uzun �m�rl� olur.

        Soslara bula�mak istemeyenler i�in; tavuk kanad�n� soslay�p buzlu�a at�n, istedi�inizde f�r�na verin.

        Sar�msak soymay� sevmeyenler i�in; sar�msaklar� topluca soyduktan sonra sirkeli suya koyup dolapta saklay�n ya da sar�msaklar�n �zerini ge�ecek kadar zeytinya�� koyup, a�z�n� iyice kapat�p saklay�n.

        Elinin alt�nda haz�r dolma olmas�n� isteyenler i�in; yaprak sarma, kuru patl�can ve biber dolmas�, mant� gibi yiyecekleri haz�rlay�p dondurucuya koyun, acil zamanlarda kurtar�c�n�z olur.

        Tavuk didiklemekten kurtulmak i�in; tavu�u ha�lay�n, didikleyin, tek kullan�ml�k kaplarda saklay�n.

        Eti yumu�ac�k ve erkenden pi�irmek i�in; eti al�r almaz ku�ba�� �eklinde ya� koymadan bir tencereye koyun, �nce k�zg�n ate�te 1-2 dakika, sonra k�s�k ate�te suyunu tamamen sal�p �ekene kadar pi�irin. Yumu�ac�k oldu�unu g�receksiniz. Birer yemeklik po�etlere doldurup buzlu�a kald�r�n. �stedi�inizde ��kar�p kullan�n.

        Lezzetli �orba yapam�yorum diyenler i�in; makarnan�n suyunu �orbalarda de�erlendirebilirsiniz.

        Her sabah tost haz�rlamaya ��enenler i�in; �nceden haz�rlad���n�z tostlar� pi�irmeden buzlu�a at�n, gerekti�inde hemen tost makinesine s�ralay�n.

  Yap�lmamas� gerekenler Mutfakta pratik olman�n incelikleri
 • Kuru so�an� �nceden do�ray�p buzlukta saklamay�n. Tad� ac�la��yor ve sulan�yor.
 • �i�ken dondurulan sebzeler besin de�erini kaybediyor. Pi�irdikten sonra iyice so�utun, hatta birka� saat buzdolab�nda so�uttuktan sonra buzlu�a at�n.
 • Saklama kaplar�n�n dondurmaya uygun olmas�na dikkat edin. Hava almamal�. Buzluk po�etlerinin havas�n� iyice al�p a�z�n� s�k� ba�lamak gerekiyor. �zellikle etlerde so�uktan yan�k izleri olabiliyor. Sa�l�k i�in zararl�.
 • Plastik kaplar� kullanmak istemiyorsan�z, ald���n�z sebze, meyve vs. her �eyi y�kay�p do�ray�p annelerinizin pirin�, bulgur vs. saklamak i�in kulland��� beyaz bez torbalara koyun. Sonra da naylon po�etlere koyup �yle saklay�n. Bir hafta bozulmuyor.

  Yaz�n haz�rlanan k��l�klar Mutfakta pratik olman�n incelikleri
 • K�rm�z� erikleri buzluk po�etine koyarsan�z k���n komposto yapabilirsiniz.
 • Taze fasulyeyi ay�klay�p domates ve so�anla kavurun. So�uduktan sonra buzlu�a at�n. K���n ister etli, ister zeytinya�l� fasulyeniz haz�r.
 • Yaz sonunda patl�canlar� mangalda ya da f�r�nda k�zleyip bir yemeklik po�etlerde saklay�n. Patl�canlar� karn�yar�kl�k k�zart�p da saklayabilirsiniz. K�rm�z� biberleri de ayn� i�lemden ge�irip salatas� i�in birer kullan�ml�k po�etlere koyun.
 • Bamyalar� bol limon suyu ile rengi sar�ya d�nene dek k�s�k ate�te kavurup saklayabilirsiniz.
 • Yaz�n sonuna do�ru rondodan ge�irilen domatesleri kaynat�p s�cakken kavanozlara doldurun.
 • 500 gr�l�k po�etlere �ilek, vi�ne, b���rtlenleri koyun, k���n pastalarda kullan�n.
 • Yaz�n m�s�r ha�lad���n�zda tanelerini ��kar�p k���n salatalarda ve �orbalarda kullanmak �zere buzlu�a koymay� unutmay�n.

  Pratik yemekler
 • Yapt���n�z herhangi bir �orbay� kaynar haldeyken kavanoza koyup kapa��n� iyice kapat�p ters �evirin. �yice so�uyunca buzdolab�na kald�r�n. En az iki hafta dayan�yor.
 • Mercimek, so�an, patates ve havucu ha�lay�p blend�rdan ge�irin. Saklama kaplar�na veya buzdolab� po�etlerine birer kullan�ml�k b�l�p dondurucuya kald�r�n. Ak�amlar� gelince s�cak suyla kar��t�rarak, baharat�n�, tereya��n�, nanesini ekleyin.
 • Hamsiyi mevsimi ge�meden unlay�p ka��t tabaklara hamsi tava yapar gibi s�ralay�p dondurun. ��ten gelince tabaktan do�ru tavaya, ortas�na iki ka��k s�v�ya� ile hamsi tavan�z haz�r.

  Kaynak: Zaman
 • �yi �ay demlemenin p�f noktalar�
        Her �ay�n demleme s�resi farkl� olmakla birlikte �lkemizde kullan�lan fermante siyah �aylar i�in ideal s�re 5 dakika.

  �yi �ay demlemenin incelikleri
 • �yi bir �ay demlemek i�in �� �ey gerekli: Su, �ay ve �ay tak�m�... �ay ne denli iyiyse, sert ve kire�li suya kar�� o denli hassas bir tepki g�sterir. Stephan Reimertz, '�ay�n K�lt�r Tarihi' adl� kitab�nda d�rd�nc� unsur olarak havay� da ekliyor. ( Karadenizli �zelikle Giresun'un K�mbet beldesinde ya�ayan hem�ehrilerim bu konuda �ok �ansl� )
 • �ay demli�inin metal olmamas� ve deterjanla y�kanmamas� gerekir. Demlik; toprak, porselen ya da cam olabilir. G�m�� bir �aydanl�k kullan�yorsan�z bunun i�inin porselen olmas�na �zen g�sterin.
 • �ay� s�cak ve nemli ortamlardan uzak tutun. Kavanozda saklay�n ancak uzun s�re bekletmeden taze iken t�ketin.
 • �ay� asla bekletilmi� suyla demlemeyin. Aksine mineraller a��s�ndan zengin bir suyla �ok g�zel �ay demleyebilirsiniz. 10 saniye gibi k�sa bir zamanda kaynayan su ile �ay�n�z� demleyin.
 • Kaynay�p so�umu� suyu tekrar kaynatarak �ay demlemeyin.
 • Demli�i �nceden �s�t�n, ��nk� su d�k�l�rken demlik �yle �s� kaybeder ki, �ay� �ay yapan reaksiyon ger�ekle�mez.
 • Uzmanlar 100 ml su i�in 2 gr �ay �neriyorlar.
 • Her �ay�n demleme s�resi farkl� olmakla birlikte �lkemizde kullan�lan fermante siyah �aylar i�in ideal s�re 5 dakika.
 • Yayla, mercimek ve ezo gelin �orbas� tarifi
  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Yayla �orbas� tarifi Yayla �orbas�
  6-8 ki�ilik
  5 dakika
  Tencerede orta ate�te 25 dakika
  Tencere, Sos i�in �ukur kap, ��rpma teli, Tahta ka��k, Tava, S�zge�, B��ak, Yo�urt (1 su barda��), Un (3 �orba ka����), Yumurta (2 adet, sar�s�), Limon (yar�m limon suyu), Pirin� (1 �ay barda��), Kuru nane (1 tatl� ka����), Pul biber (1 tatl� ka����), Tuz (1 tatl� ka����), Tereya�� (2 �orba ka����), Su (6 bardak s�cak su.)

  P�f Noktas�
  �orbay� �zerine k�rm�z� biber serperek servis edebilirsiniz.
  Yo�urtun s�zme olmas� ideal k�vama ula�man�z� sa�layacakt�r.

  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Yayla �orbas� tarifi Ad�m Ad�m Pi�irme
  1- Bir tencereye 5 bardak s�cak suyu d�k�n. 1 �ay barda�� pirinci i�ine at�n. Pirin�ler pi�ene kadar 5- 6 dakika ha�lay�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Yayla �orbas� tarifi 2- Ayr� bir tavada 3 �orba ka���� un, 1 su barda�� yo�urt, 2 adet yumurta sar�s�n� iyice ��rp�n ve kar��t�r�n. ��ine 1 bardak so�uk su d�k�n ve kar��t�rmaya devam edin. Bu kar���m� bir s�zge� yard�m�yla s�zerek tencereye bo�alt�n. Orta ate�te kar��t�rmay� s�rd�r�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Yayla �orbas� tarifi 3- Bir tavada 2 �orba ka���� tereya�� eritin. Ya��n i�ine 1 tatl� ka���� nane ve 1 tatl� ka���� pul biberi serperek 1-2 dakika kar��t�r�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Yayla �orbas� tarifi 4- Bu kar���m� tencerenin i�ine bo�alt�n. 1 tatl� ka���� tuzu da ekleyin ve bir ta��m kaynat�n. �orban�z haz�r.

  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi Mercimek �orbas�
  8-10 ki�ilik
  10 dakika
  Tencerede orta ate�te 25 dakika

  K�rm�z� mercimek (2 su barda��), So�an (1 adet), Havu� (1 adet), S�v�ya� (1 �ay barda��), Tereya�� (2 �orba ka����), Un (3 �orba ka���� un), Su (4 bardak s�cak su, 2 bardak so�uk su), Tuz (1.5 tatl� ka����), Karabiber (1-2 �ay ka����), Kekik (1-2 �ay ka����), Kuru nane(1-2 �ay ka����), Pulbiber (1 tatl� ka����).

  P�f Noktas�
  �orban�z�n renginin g�zel olmas� i�in mercime�i iyi y�kaman�z gerekir. Mercimekler pi�erken ��rpma teli ile kar��t�r�rsan�z mercimekler g�zel da��l�r. �orbay� servis kasesine bo�altt�ktan sonra �zerine eritilmi� tereya�� ve pulbiber sosunu ilave edebilirsiniz.

  Dilerseniz �orban�z�n �zerine k�zart�lm�� ekmek de koyabilirsiniz. Bunun i�in bayat ekmekleri k�p �eklinde do�ray�n. Teflon tavaya az zeytinya��, iste�e g�re kekik ve nane koyun. Ekmekleri baharatlarla tavada 1-2 dakika sallad�ktan sonra �orban�z�n �zerinde servis yapabilirsiniz. �ste�e g�re farkl� baharat �e�itleri de ekelyebilirsiniz.

  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi Ad�m Ad�m Pi�irme
  1- 1 adet so�an�n kabuklar�n� soyun ve �ok ince bir bi�imde do�ray�n. Bir tencereye 1 �ay barda�� s�v�ya�� koyun. Dilimledi�iniz so�anlar� tencerede kavurun. Bu s�rada 1 adet havucu k���k k���k do�ray�n ve so�anlarla birlikte 2 dakika daha kavurun.

  2 su barda�� k�rm�z� mercime�i muslu�un alt�nda bir s�zge� yard�m�yla �ok iyi bir �ekilde y�kay�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi 2- Y�kad���n�z mercime�i tencereye koyun. Kavurdu�unuz so�an ve havu�larla birlikte mercime�i 5-8 dakika aras� kavurmaya devam edin. 4 bardak s�cak suyu mercimeklerin �zerine d�k�n. Mercimekleri 20 dakika orta ate�te pi�irin. Pi�irme s�ras�nda s�rekli kar��t�rmay� ihmal etmeyin.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi 3- Ha�lad���n�z mercime�i ba�ka bir kaba s�zge� yard�m� ile yava� yava� s�zerek aktar�n. B�ylece posan�n s�zge�te kalmas�n� sa�lars�n�z. S�zd���n�z mercime�in koyulu�una g�re �zerine so�uk su ekleyerek k�vam�n� ayarlay�n. S�zme i�lemi yerine mikser kullanarak da posan�n yok olmas�n� sa�layabilirsiniz.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi 4- Miyanenin haz�rl���: Bu s�rada ayr� bir tencerede 2 �orba ka���� tereya��n� eritin. Tencereye 3 �orba ka���� unu ilave edin. 2-3 dakika unu kavurun. 2 bardak so�uk suyu �zerine ilave edin. Suyu eklerken, t�m malzemeyi ��rpma teli ile kar��t�rmaya devam edin.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi 5- S�zd���n�z ya da mikserden ge�irdi�iniz mercime�i orta ate�teki miyanenin �zerine s�rekli ��rpma teli ya da ka��kla kar��t�rarak yava� yava� d�k�n. D�kme i�leminden sonra 1-2 dakika daha (bir ta��m) kaynat�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Mercimek �orbas� tarifi Ezo Gelin �orbas�
  6-8 ki�ilik
  10 dakika
  Tencerede orta ate�te 20 dakika

  Tencere (2 adet), ��rpma teli, �orba kep�esi, Tahta ka��k, B��ak
  K�rm�z� mercimek (yar�m su barda��), Pirin� (yar�m �ay barda��), Bulgur (3 �orba ka����), Sal�a (1 �orba ka����), So�an (ufak, 1 adet), Un (1 �orba ka����), Sar�msak (3 di�), Kuru nane (1 tatl� ka����), Pul biber (1 tatl� ka����), Tuz (1 tatl� ka����), Karabiber (1 tatl� ka����), Su (7 bardak s�cak su), Margarin (1/3 paket), S�v�ya� (2 �orba ka����)

  P�f Noktas�
  Tercihe g�re �orban�n �zerine nane veya pul biber serperek servis yapabilirsiniz. Dile�inize g�re sal�a olarak biber sal�as�da kullanabilirsiniz.

  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi Ad�m Ad�m Pi�irme
  1- Tencereye 2 �orba ka���� s�v�ya� ya da 1/3 margarini koyun ve eritin. 1 adet so�an� k���k k�pler halinde do�ray�n. So�anlar� pembele�inceye kadar ya�da kavurun. So�anlar kavrulurken �zerine 2 di� sar�msa�� k���k k���k do�ray�n ve kavurmaya devam edin.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi 2- Yar�m su barda�� mercimek, 3 �orba ka���� bulgur ve yar�m �ay barda�� �i� pirinci ilave ettikten sonra 2 dakika daha kavurun. �zerine 5 bardak s�cak suyu d�k�n ve kaynamaya b�rak�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi 3- Bu s�rada ayr� bir tavaya 2 �orba ka���� s�v�ya�� d�k�n. �zerine 1 �orba ka���� un d�k�n. ��rpma teli ile k�s�k ate�te unu kavurun.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi 4- 1 tatl� ka���� kuru nane, 1 tatl� ka���� pul biber ve 1 tatl� ka���� karabiberi �zerine serpin. 2 su barda�� s�cak suyu tavaya d�k�n ve iyice kar��t�r�n.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi 5- 1-2 dakika kavurduktan sonra 1 �orba ka���� sal�ay� ilave ederek kavurma i�lemine devam edin.


  Yemek tarifleri - �orba tarifleri - Ezo gelin �orbas� tarifi 6- Tavadaki kar���m�, tencereye yava� yava� d�k�n. �orbay� orta ate�te 20 dakika kaynat�n.


   
  Rahat uyuman�z� sa�layacak yiyecekler
  Rahat uyuman�z� sa�layacak yiyecekler       Uykusuzlara �uyutan� tarifler!
  Hepimiz zaman zaman uykusuzluk �ekeriz. Aksi gibi ertesi g�n erkenden kalkmam�z gerekiyordur, uykumuz bir t�rl� gelmez, yatakta d�ner dururuz. Size tavsiyemiz, b�yle gecelerde yatak odas�ndan �nce mutfa�a u�ray�p kollar� s�vay�n. ��te m���l m���l uyuman�za yard�mc� olacak birbirinden lezzetli 10 tarif!

  Uykusuzlara �uyutan� tarifler!
  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Papatya:
  Papatya �ay�n�n �zelli�i, sakinle�tirici etkiye sahip olmas�d�r. E�er uyuyamaman�z�n sebebi son zamanlarda ya�ad���n�z k�t� olaylar ve stresse, papatya �ay� sizin i�in birebir.

  Papatya �ay� tarifi:
  4 tatl� ka���� dolusu kurutulmu� papatya �i�e�i
  4 bardak dolusu su

  Suyu bir �aydanl�kta kaynat�n. Su kaynad�ktan sonra �aydanl���n alt�n� kapat�p, papatya �aylar�n� s�cak suyun i�ine at�n. 8-10 dakika demlenmesini bekledikten sonra, papatya �ay�n�z barda��n�za doldurup keyifle i�meniz i�in haz�r olacak.

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Bal: �eker i�eren bal enerji verip hareketlenmenize sebep olsa da, yat��t�r�c� etkiye de sahiptir. S�cak i�eceklerinizin i�ine kataca��n�z bal ile uyku yava� yava� v�cudunuzu ele ge�irecektir.

  Ball� s�t tarifi:
  1 bardak s�t
  1 yemek ka���� bal
  1 tatl� ka���� vanilya

  Bir bardak s�t� ocakta kaynat�n. S�cak s�t�n i�ine 1 yemek ka���� bal� ekleyip, eriyene kadar kar��t�r�n. Bir s�re sonra vanilyay� da ekleyip kar��t�rmaya devam edin. Ball� s�t�n�z� birazc�k so�umas� i�in bekletin. ��te uyku iksiriniz haz�r!

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Yulaf: Yulaf, bir hormon t�r� olan melatonin i�erir. Stresi azalt�r, yat��t�r�c� etkisi vard�r, ayr�ca karanl�kta uykunuzun gelmesini sa�lar.

  Yulafl� kurabiye tarifi:
  2 k�se ezilmi� yulaf
  1/2 k�se ceviz
  2 k�se un
  1/2 tatl� ka���� karbonat
  1 tatl� ka���� kabartma tozu
  2 k�se kahverengi seker
  1 k�se tereya��
  2 yumurta
  1 tatl� ka���� vanilya

  Yulaf� ve cevizi un halini al�ncaya kadar robotta �ekin. Ba�ka bir k�sede unu, karbonat� ve kabartma tozunu kar��t�r�n. Di�er tarafta ise ate�te yumu�att���n�z ya�� krem haline gelinceye kadar �eker ve yumurtayla ��rp�n, vanilya ekleyin. Ya�l� kar���m� yulafl� kar���ma ekleyip iyice kar��t�r�n. Daha sonra unu da ilave edin. Yuvarlak ceviz b�y�kl���nde toplar yap�, �zerlerine bast�r�p yass�la�t�r�n. Ya�lanmam�� tepsiye dizip, 175 dereceye ayarlanm�� �nceden �s�tt���n�z f�r�nda 12-15 dakika pi�irin.

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Keten Tohumu: Keten tohumu omega 3 asitleri i�erir ve stresinizi azalt�r. Ayr�ca bo�alt�m sisteminize de yard�mc� olur.

  Keten tohumlu yo�urt tarifi:
  1 yemek ka���� keten tohumu
  1 k�se yo�urt

  �ok so�uk olmayan bir k�se yo�urdun �zerine 1 yemek ka���� keten tohumunu serpip, iyice kar��t�r�n. Uyumadan �nce yiyece�iniz bu kar���m v�cudunuz i�in �ok yararl�yken, uyuman�za da yard�mc� olacakt�r.

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Elma: Gece yatmadan �nce yiyece�iniz bir elma, yat��t�r�c� etkisiyle kolayca uyuman�z� sa�layacakt�r. Sade olarak da yiyebilece�iniz elmay� dilerseniz daha kolay ve keyifli yiyebilece�iniz �ekilde haz�rlayabilirsiniz de.

  Elma p�resi tarifi:
  2 adet elma
  1 adet muz
  2 tatl� ka���� tar��n

  Elmalar� ve muzu robotta p�re haline getirin. �zerine tar��n� serptikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Kavun: Elma gibi yat��t�r�c� etkiye sahip kavun da kayg�lar�n�z� azalt�p stresinizi engelleyecek ve iyi bir uyku uyuman�z konusunda yard�mc� olacakt�r.

  S�tl� kavun tarifi:
  1 adet kavun
  4 bardak s�t
  1-2 sap taze nane
  1/3 su barda�� toz �eker
  Kavunu temizleyip, dilimlere ay�r�n. Dilimleri b�y�k bir k�seye d�k�n, mikserle kar��t�r�n. Kar��t�r�rken bir yandan s�t� ve �ekeri ilave edin. Buzdolab�nda biraz so�utup �zerlerini nane yapra��yla s�sleyin.

  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Muz: Seratonin ve melatonin i�eren muz ger�ek bir uyku ilac�d�r. Kaslar�n�z� gev�etip rahatlaman�z� da sa�layan muzu yedi�iniz ak�amlar deliksiz bir uykuyu garantilemi�siniz demektir.

  Ball� muz tarifi:
  2 adet muz
  2 tatl� ka���� tereya��
  1 yemek ka���� bal
  1 tatl� ka���� esmer �eker
  5 adet ceviz i�i

  Tereya��n� eritip �eker, ceviz ve ezdi�iniz muzlar� i�ine koyun. Muzlar�n rengi de�i�ene kadar k�zart�n. Servis taba��na ald���n�z kar���m�n �zerine bal gezdirin. S�cak olarak yiyebilece�iniz bu tarif sinirlerinizi yat��t�racak, sizi gev�etecek ve rahat uyuman�z� sa�layacakt�r.

  Rahat uyuman�z� sa�layacak yiyecekler Il�k S�t: Beyninizi yat��t�ran s�t, yatmadan �nce �l�k olarak i�ildi�inde sizi g�zel bir uyku i�in haz�rlar. ��ine biraz da bal ekledi�inizde sa�l���n�z i�in de �ok yararl� olan bu i�ecekle sabaha kadar deliksiz bir uyku uyuyabilirsiniz.
  Rahat bir uyku i�in yemek tarifleri Badem: Uyumadan �nce yiyece�iniz bir avu� badem hem sa�l���n�z� korur hem de rahat uyuman�z� sa�lar. Haz�rlayaca��n�z meyve salatas�n�n �zerine serpece�iniz bademlerle uyku �ncesi muhte�em bir lezzet sizi bekliyor.

  Bademli meyve salatas� tarifi:
  1 adet muz
  1 adet elma
  1 adet armut
  2 dilim kavun
  10 adet badem
  1 yemek ka���� bal

  Derin bir k�b�n i�ine do�rad���n�z meyvelerin �zerine bal� gezdirin. Taba��n �zerine mikserde k���k par�alar haline getirdi�iniz bademleri de ekledi�inizde uyku ilac�n�z haz�r demektir!

  Rahat uyuman�z� sa�layacak yiyecekler Kepek Ekme�i: Kepek ekme�i de v�cudunuzu uykuya haz�rlamak i�in birebir olan yiyeceklerden biridir. Uyumadan �nce �zerine biraz tereya�� s�r�p, bal ak�tt���n�z ince ekmek dilimlerini yedikten sonra deliksiz bir uyku i�in haz�rs�n�z demektir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  site tasar�m fatih �eng�n
  www.fatihsengun.com

   
  webmaster

  moda cad.no:157/1 KADIK�Y-�STANBUL

  0216 336 48 16

   E-Posta: tahsinsengun@hotmail.com